JUNIOR ACCOUNT MANAGER

W celach rekrutacji na to stanowisko spółka Monster Talent Sourcing Services, Finlandia jako administrator będzie przetwarzać dostarczone przez Pana/Panią (lub uzyskane ze źródeł publicznych) dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679. Przetwarzanie danych osobowych będzie wykonywała dla administratora spółka LMC s.r.o., Regon: 264 41 381, za pośrednictwem swoich systemów elektronicznych. See more

Odpowiadając na to ogłoszenie przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe do celów oraz na czas realizacji procedury rekrutacji. W odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani stosowne prawa: (i) dostępu do danych osobowych, (ii) do poprawienia lub uzupełnienia niedokładnych lub nieprawdziwych danych osobowych, (iii) do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, lub jeśli Pan/Pani stwierdzi, że były one przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w szczególnych przypadkach, (v) do przenoszenia danych oraz (vi) wyrażenia sprzeciwu, po którym zostanie zakończone przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jeżeli nie zostanie udowodnione, że istnieją poważne uzasadnione przyczyny przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad Pana/Pani interesami lub prawami i wolnościami, w szczególności jeżeli powodem jest ewentualne egzekwowanie roszczeń prawnych, oraz (vii) zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę LMC s.r.o. Regon: 264 41 381, z siedzibą Praha 7, Jankovcova 1569/2c, kod pocztowy 170 00, udziela inspektor ochrony danych Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, wzgl. są one dostępne pod https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci/.

* For successful sending of the form all fields with a star have to be entered.
* While entering at least one item from the marked field the marked items become mandatory.